Sanasto

Antolainaus on pankkien ja pankkikonsernien sekä muiden toimiluvalla toimivien rahalaitosten tapa kattaa toimintansa kulut ja kerätä tuloja lainaamalla rahaa asiakkaille korkoja ja muita kustannuksia keräämällä. Se koostuu tililuotoista, vekseleistä, suorista velkakirjoista ja muista lainoista.

Deflaatio on inflaation vastakohta. Se tarkoittaa yleistä hintatason laskua, jossa rahan ja velkojen arvo nousee, koska liikkeellä oleva rahamäärä eli rahavaranto vähenee markkinoilla oleviin hyödykkeisiin nähden.

Duraatio ilmoitetaan vuosissa ja sillä tarkoitetaan korkorahaston tai suoran korkosijoituksen kassavirtojen arvolla painotettua keskimääräistä takaisinmaksuaikaa. Mitä suurempi duraatio eli sijoituksen aika, sitä herkempi sijoitus on markkinasuhdanteiden heilahtelulle ja sitä suurempi on sijoituksen korkoriski.

Efektiivinen korko eli sisäinen korko (IRR, Internal Rate of Return) on arvopaperin korko eli tuotto suhteessa sen markkina-arvoon.

Euribor on euroalueella käytettävä päivittäin julkaistu viitekorko (Euro Interbank Offered Rate).

Inflaatio on yleisestä hintojen kehityksestä johtuva rahan arvon aleneminen. Inflaation myötä rahan ostovoima alenee ja säästöt menettävät arvoaan.

Investointi tarkoittaa suppeimmillaan pääoman, tuotantovälineiden tai maan hankintaa. Tällöin investointeja tehdään tuotantoa tai sen aloittamista varten. Taloustieteessä investointi tarkoittaa kulutuksesta pidättymistä eli säästämistä. Finanssi-investoinnilla tarkoitetaan sijoittamista ja arvopaperien hankintaa.

Jatkuva säästötili viittaa säästämisen tapaan, jossa tilimuoto on tarkoitettu pienehkönkin summan säästämiseen esimerkiksi kuukausittain pidemmällä aikavälillä ja mahdollisesti suurempaa hankintaa, kuten autoa tai asuntoa, varten. Tilimuotojen korkotuotto on suhteellisen hyvä ja yleensä nousujohteinen. Tilimuotoja koskevat usein nostorajoitukset tileiltä nostettavien summien ja nostomäärien osalta.

Keskuspankki on rahapolitiikan toteutuksesta huolehtiva pankki, joka pitää yllä valuutan vakautta ja varantoa. Suomen keskuspankki on Suomen Pankki. Se on euroalueen keskuspankin, Euroopan Keskuspankin, sekä eurojärjestelmän jäsen.

Kiinteä korko on korko, joka luotolle tai sijoitukselle on sovittu siten, ettei se muutu luoton tai sijoituksen aikana. Esimerkiksi määräaikaisilla talletustileillä on yleensä lainasumman ja laina-ajan mukainen etukäteen määritelty kiinteä korko.

Korko tarkoittaa rahan hintaa silloin, kun se ei ole omassa käytössä. Se on toisin sanoen rahan hinta ja tuotto ilmaistuna prosentteina. Pankit ja pankkikonsernit maksavat eri korkoja eri tilivaihtoehdoille lainatessaan rahaa asiakkailtaan (asiakkaan pääoma on pankin käytössä) ja päinvastoin.

Korkorahasto on varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin sijoittava rahasto. Rahastot voivat olla lyhyen tai pitkän koron rahastoja. Korkotasojen muutokset ja luottoriski vaikuttavat korkorahastojen tuottoon. Lyhyen koron rahastot ovat yleensä käytännössä melko riskittömiä ja pitkän koron rahastojenkin tulkitaan useimmin tuottavan rahamarkkinarahastoa enemmän. Pitkän koron korkorahastoon sijoitetaan useaksi vuodeksi.

Korkoriski on riski, joka aiheutuu korkotason muutoksista ja vaikuttaa sekä sijoituksen tuottoihin että kustannuksiin; ks. duraatio.

Korkotuotto on se tuotto tai tulo, jonka rahan lainaaja (kuluttaja pankille tai pankki tai pankkikonserni kuluttajalle) saa siltä ajalta, kun tämän pääoma on muiden käytössä.

Koronkorko on korko, joka lasketaan pitkällä aikavälillä sekä alkuperäiselle pääomalle että sille kertyneelle korolle. Pitkän aikavälin säästämisessä koron laskemisesta korolle on kuluttajalle suuri merkitys.

Käyttelytili, ks. käyttötili.

Käyttötili on päivittäiseen raha-asiointiin tarkoitettu tilimuoto.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) on pankkien välisessä vakuudettomassa luotonannossa käytetty korkoprosentti, joka noteerataan päivittäin Lontoossa. Se on siis kansainvälisten rahamarkkinoiden viitekorko, joka määritellään kansainvälisesti suurimmille valuutoille, kuten Yhdysvaltain dollarille, Iso-Britannian punnalle, Japanin jenille ja eurolle.

Likviditeetti tarkoittaa sekä maksuvalmiutta ja maksukykyä että helppoutta tai vaikeutta muuttaa omaisuus rahaksi. Esimerkiksi käyttötilillä oleva omaisuus ja käteinen raha ovat täysin likvidejä. Määrä- tai pitkäaikaistalletustilillä oleva sijoitus ei ole yhtä likvidi, koska sen muuttaminen käteiseksi rahaksi ei välttämättä onnistu riittävän nopeasti.

Makrotalous on taloustieteen osa-alue, jolla tarkoitetaan talouden suuria kokonaisuuksia, esimerkiksi koko kansantaloutta. Makrotalouden alueella pyritään tutkimaan ja ennakoimaan mm. bruttokansantuotteen ja inflaation kehitystä laajempana kokonaisuutena. Niiden kehitystä pyritään paitsi seuraamaan, myös ohjaamaan.

Mikrotalous on taloustieteen osa-alue, joka tarkastelee talouden pieniä kokonaisuuksia, kuten yksilön, perheen ja pienyritysten taloutta. Kysynnän ja tarjonnan tarkastelu markkinataloudessa tapahtuu kuluttajien näkökulmasta pitkälti mikrotalouden alueella.

Määräaikaistalletus on pääoman sitomista määräajaksi, sen lainaamista yleensä pankin tai pankkikonsernin käyttöön korkoa vastaan. Koron määrä määräytyy suhteessa sijoitettavaan pääomaan ja laina-aikaan.

Määräaikaistalletustili on määräaikaistalletusten yleinen tilimuoto. Sen ehdot määritellään pankki- ja pankkikonsernikohtaisesti aina erikseen. Lakimuutokset saattavat aiheuttaa muutoksia näihin ehtoihin sinä aikana, kun pääoma on sidottu määräaikaistalletukseen.

Nettipankki, ks. verkkopankki.

Nimelliskorko on korko, joka muodostuu markkinoilla normaalisti ja jossa ei ole huomioitu inflaation vaikutusta.

Nostorajoitus on monessa tili- ja talletusmuodossa käytettävä, esimerkiksi päivä- tai kuukausikohtainen, rajoitus, jolla määritellään rajoituksen puitteissa nostettavissa oleva rahasumma. Joskus asiakas voi itse vaikuttaa nostorajoituksen määrittelemiseen, mutta useimmiten sen tekee rahalaitos ja se on sidottu rahalaitoksen tarjoamaan palveluun. Määräaikaistalletustileillä on usein nostorajoitus, joka rajoittaa sijoitetun pääoman saamista asiakkaan käyttöön sopimuksen ollessa vielä voimassa.

Obligaatio on velkakirjasitoumus, joka lasketaan liikkeelle määrähintaisena ja lunastetaan tietyn suunnitelman mukaan takaisin siten, että arvopaperi tuottaa haltijalleen korkotuottoa. Obligaatio on painettu arvopaperi, jonka lainaa tarvitsevat liikkeellelaskijat ovat usein valtio, kunnat sekä suuryritykset.

Ohjauskorko on keskuspankin määrittelemä korkotaso, jonka mukaisena keskuspankki lainaa rahaa muille rahalaitoksille. Pankit ja pankkikonsernit määrittelevät oman antolainauksensa korkotason markkinakorkoisena, mutta markkinakorko seurailee ohjauskorkoa. Ohjauskoron avulla keskuspankki pyrkii säätelemään hallinnoimaansa valuuttaa ja valuutta-alueen makrotaloutta.

Ottolainaus on pankkien, pankkikonsernien ja rahalaitosten rahan lainaamista asiakkailtaan. Ottolainaus koostuu talletuksista ja joukkovelkakirjalainoista.

Ottolainauskorko on se korko, jonka rahalaitos maksaa asiakkaalleen tämän säästöistä ja talletuksista.

Pankki on rahoitusalan instituutio, jolle on myönnetty pankkilupa, eli laitos tai yritys, joka tarjoaa valvottuja raha-, luotto- ja arvopaperipalveluita. Nykyiset suomalaiset pankit ovat yhä useammin pankkikonserneja, joiden yritysmuoto yhdistää pankki- ja vakuutuspalvelut.

Pankkitili on kuluttajan rahaliikenteen ja talousasioiden hoitoa pankkien ja pankkikonsernien tarjoamien tilipalvelujen kautta. Tilimuotoja on useita.

Peruskorko on valtiovarainministeriön puolivuosittain, kesä- ja joulukuussa, vahvistama korko. Se lasketaan vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistuiden 12 kuukauden Euribor-korkojen keskiarvosta pyöristämällä keskiarvo lähimpään keskiarvon prosenttiyksikön neljäsosaan.

Prime-korko on pankin tai pankkikonsernin oma, rahalaitoksen itsenä määrittelemä viitekorko. Pankkien omat prime-korot ovat yleensä esimerkiksi Euriboria kalliimpia korkoja. Ne reagoivat nopeasti yleisen korkotason nousuun mutta hitaasti sen laskuun.

Pääoma on raha tai rahaksi arvioitu omaisuus, joka tuottaa omistajalleen korko- tai voittotuloa.

Pörssi on laitos, jossa kauppiaat ja meklarit tekevät säänneltyjä ja julkisia kauppoja määräaikoina. Se on säännöllisesti uudistuva, päivittäinen tai lähes päivittäinen kauppapaikka ja -tilaisuus, jossa kaupattava asia ei ole näytillä eikä sitä luovuteta, vaan kauppasumman ja vaihdetun omaisuuden suorittaminen luovuttajalleen/saajalleen tapahtuu jälkikäteen. Pörssissä tapahtuvat osto- ja myyntitapahtumat ovat siis välittäjille annettuja toimeksiantoja.

Reaalikorko on korko, josta on poistettu inflaation vaikutus kokonaan. Se on yleensä pienempi kuin nimelliskorko; ks. nimelliskorko.

SEPA (Single Euro Payments Area) tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta, jolla pyritään yhtenäistämään ja nopeuttamaan eurooppalaista maksuliikennettä. SEPA on Euroopan keskuspankin, eurooppalaisten pankkien ja Euroopan komission yhteishanke. Se on aloitettu vuonna 2008 ja se saatetaan vaiheittain voimaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Suomalaisissa maksuliikennepalveluissa SEPA näkyy kuluttajille mm. sirullisten SEPA-korttien, pankkitilien IBAN-numeroiden (kansainvälinen tilinumero) ja pankkeja yksilöivien BIC-tunnusten käyttöönotossa.

Sijoittaminen on investoimista, joka tähtää siihen, että rahapääomalla pyritään hankkimaan tuottoa, voittoa, osuutta, omistusoikeutta tai reaalipääomaa. Yleisiä sijoituskohteita ovat arvopaperit ja osakkeet sekä sijoitusrahasto-osuudet ja kiinteistöt. Sijoituksia hajauttamalla voidaan pienentää niihin kohdistuvia riskejä. Yksittäiselle kuluttajalle sijoittaminen on yksi säästämisen muoto.

Sijoitustili on tilimuoto, joka on tarkoitettu pääoman sijoittamiseen korkotuottojen ja muiden voittojen saamiseksi. Sijoitustilien korko nousee sijoitussumman ja talletusajan mukaan. Pankit ja pankkikonsernit tarjoavat useita sijoitustilimuotoja. Esimerkiksi säästötilit ja määräaikaistalletustilit ovat sijoitustilejä.

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki; ks. keskuspankki.

Säästäminen on käyttämisestä ja kuluttamisesta pidättäytymistä esimerkiksi siten, ettei käytä kaikkea kuukausittaista palkkatuloaan, vaan panee siitä osan syrjään investoimalla (sijoittamalla) tai säästämällä sen.

Säästämisaste on kuluttajan tai kotitalouden tuloista säästöön jäävä osuus menojen jälkeen.

Säästötili on pankkien ja pankkikonsernien tarjoama tilimuoto, jota ei ole tarkoitettu päivittäiseen raha-asiointiin, sillä säästötilin korko kertyy ajan myötä. Säästötilin korko on yleensä parempi kuin käyttelytilin, mutta huonompi kuin määräaikaistalletustilin.

Talletus on talteen tai säilytettäväksi antamista tai panemista, esimerkiksi talletus tilille.

Talletuskorko on korko, jonka tallettaja ja sen säilyttäjä ovat sopineet vastineeksi säilytyksestä. Talletuskoron määrä riippuu talletusmuodosta, talletuksen suuruudesta ja sen kestosta.

Talletussuoja on järjestelmä, joka turvaa tallettajien tilivarat pankeissa ja pankkikonserneissa tiettyyn enimmäismäärään saakka. Talletussuojan tehtävä on sekä suojella asiakkaan omaisuutta että vakauttaa ja vahvistaa pankki- ja maksujärjestelmiä. Suomessa toimivien kotimaisten pankkien ja pankkikonsernien on kuuluttava talletussuojarahastoon ja siten talletussuojan piiriin. Talletussuoja on 50 000 euroa.

Talletustili on pääsääntöisesti säästämiseen tarkoitettu tilimuoto. Talletustili on korkoa karttuva ja se on tarkoitettu suurehkojen pääomien tallettamista verraten pysyvästi. Talletustiliä eivät yleensä koske samat ajalliset ja tilin käyttöön (nostoihin) liittyvät rajoitukset, jotka koskevat määräaikaistalletuksia, mutta niissäkin saattaa olla ehtoja ja rajoituksia.

Tili on kirjanpidossa kaksipuolinen ja kaksinkertainen järjestelmä, jossa muutokset omaisuudessa (tulot ja menot) kirjataan debet- ja kreditpuolelle ja jota päätettäessä muodostetaan yhtälö merkitsemään tilin lopputulosta. Pankkitoiminnassa käsite viittaa asiakas- ja yrityskohtaisiin tileihin, joiden kautta asiakkaiden varainhoito ja niiden säilyttäminen tapahtuu.

Todellinen vuosikorko on otto- ja antolainauksessa vuodessa kertyvä korko laskettuna siten, että laskukaavassa huomioidaan kaikki sijoituksesta tai lainasta aiheutuvat kulut (esimerkiksi määräaikaistalletuksen osanosto kesken talletusaikaa, pankin tai pankkikonsernin veloittamat palvelumaksut jne.). Todellinen vuosikorko helpottaa eri säästövaihtoehtojen ja luottojen vertaamista keskenään, ja se pitäisi aina huomioida niin pääoman sijoittamisessa kuin sen lainaamisessakin.

Tuotto on tuotannon taloudellista, rahallista tulosta. Sillä tarkoitetaan myös hyödykkeiden ja palvelujen arvoa. Tuotto voidaan laskea vähentämällä kokonaistuotosta sen aiheuttamat kustannukset, jolloin saadaan selville puhdas tuotto.

Vaihtoehtoiskustannus on taloustieteen käsite, jolla tarkoitetaan kustannuksen hintaa. Sitä voi pitää arvonmäärityksen mittarina. Vaihtoehtoiskustannuksen laskukaavalla lasketaan, millaisella vaihtoehdolla päästään parhaaseen, vähiten kustannuksia tai menetyksiä aiheuttavaan, tulokseen. Sillä lasketaan ikään kuin pienintä mahdollista menetystä minkä tahansa valinnan seurauksena asioista, joilla on hinta.

Vaihtuva korko tarkoittaa sitä, että otto- ja antolainauksessa käytetty viitekorkoon sidottu korko vaihtelee laina-ajan tai pääoman sijoitusajan kuluessa. Lainasta tai säästöstä maksettava korko muuttuu viitekoron muutosten mukaan.

Verkkopankki on nykyisin laajalti käytössä oleva pankkitoiminnan ja -asioinnin muoto. Sen hyötyjä ovat se, että oman pankkiasiointinsa voi hoitaa mistä tahansa ja milloin tahansa. Pankit ja pankkikonsernit ovat laatineet verkkopankkipalvelunsa mahdollisimman nopeiksi, helpoiksi, luotettaviksi ja huokeiksi. Myös moni verkkokauppa ja virasto vaativat kirjautumista asiointiinsa verkkopankkitunnuksin. Siten verkko- ja nettipankin käsitteet sekä tarpeellisuus laajenevat myös pankkipalveluiden ulkopuolelle.

Viitekorko on julkisesti noteerattu korko, johon lainan korkotaso on sidottu sekä anto- että ottolainauksessa. Viitekoron määrittelee Suomen Pankki.

Vuosikorko on se korko, joka kertyy säästölle, talletukselle tai lainalle vuodessa. Ks. todellinen vuosikorko.

 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%