Author Archives: admin

Suomalaisille arvopaperimarkkinoille uutta kilpailukykyä arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistuksella

Suomessa on parhaillaan valmisteilla arvopaperimarkkinoiden kokonaisuudistus. Uudistusta valmistellut työryhmä on juuri jättänyt mietintönsä ministeri Tapani Töllille. Suomalaisille arvopaperimarkkinoille uusi lainsäädäntö merkitsisi toteutuessaan kotimaisten pääomamarkkinoiden kilpailukyvyn kehittymistä. Uudistus myös selkeyttäisi arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja lisäisi sen ymmärrettävyyttä. Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksessa on kyse laajasta lakiuudistuksesta. Säädettäväksi esitetään kaikkiaan viittä uutta lakia, jotka ovat • arvopaperimarkkinalaki, • laki arvopaperitileistä, • laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, • laki rahoitusvälineiden kaupankäynnistä, ja • laki sijoituspalveluista.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Sijoittajakursseilta oppia säästämiseen

Piensijoittajakoulutukselle on entistä suurempi kysyntä. Finanssikriisi seurauksineen on jo itsessään haastanut sekä sijoittamista että säästämistä. Lisäksi markkinoille tulee jatkuvasti uusia sijoitustuotteita, ja vanhatkin tuotteet elävät muutosten aikaa. Pankkien näkökulmasta valtaosa suomalaisista ei pidä itseään sijoittajina vaan säästäjinä. Sijoittajakurssi saattaa nimenä kuulostaa pelottavalta tai itselle sopimattomalta. Säästäjät ja sijoittajat puolestaan ovat kriittisiä pankkien melko varovaiselle sijoitusneuvonnalle.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Rahastomarkkinat vakautuneet, korkomarkkinoilla edelleen epävarmuutta

Finanssialan Keskusliitto on julkaissut vuoden 2010 sijoitusrahastoja koskevan rahastoraportin. Viime vuosi alkoi ja päättyi sijoitusmarkkinoilla myönteisesti. Rahastomarkkinat heijastelevat niiden pohjana olevien sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. Kiinnostavaa onkin, mitä raportin perusteella voidaan päätellä vuoden 2011 rahastomarkkinoiden näkymistä.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Euroopan talouskevät poliittisesti arkojen päätösten aikaa

EU-komissio esittelee vuotuisen kasvukatsauksensa keskiviikkona 12.1.2011. Keskeisinä toimenpiteinä komissio pitää alijäämien supistamista sovittua enemmän sekä talouskasvun pönkittämistä rakenteellisilla muutoksilla, jotta valtioiden menot saadaan laskuun ja markkinoiden vilkkaus nousuun. Jäsenmaiden mielestä 0,5 prosentin alijäämän vuotuinen vähentäminen suhteessa bruttokansantuotteeseen riittää. Komissio esittää budjettivajeiden vähentämistä vähintään prosentilla vuodessa. Yli prosentinkaan korjaukset eivät välttämättä riitä valtioiden velkataakkojen supistamiseen pidemmällä, kahdenkymmenen vuoden, aikavälillä. Komission tulevan kevään maakohtaiset suositukset aiheuttavat ristiriitoja, sillä jäsenmaiden näkemykset talousremontin toimenpiteistä poikkeavat EU-komission suosittelemista ripeistä lisätoimista. Velkataakkojen supistamisen lisäksi muitakin lisätoimenpiteitä tarvitaan, sillä velkaantuminen, hidas talouskasvu ja huonosti toimivat finanssimarkkinat vaikuttavat toisiinsa heikentäen Euroopan taloutta entisestään.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Finanssialan Keskusliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2011-2014

Finanssialan Keskusliitossa arvioidaan, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisen kannalta keskeisiksi nousevat tulevalla hallituskaudella uuden kasvun löytäminen, kansallisen kilpailukyvyn varmistaminen sekä julkisen talouden vakauttaminen. Finanssialan Keskusliitto esittää, että hallitusohjelmaan kirjataan sisällöltään seuraavanlainen kappale: ”Globaali finanssikriisi osoitti, että toimivat rahoitus-, vakuutus- ja pääomamarkkinat ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnan kannalta. Mahdollistaakseen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisen, kasvun ja sen luoman työllisyyden sekä julkisen talouden vakauden hallitus sitoutuu varmistamaan finanssialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytykset tekemällä seuraavat toimenpiteet.” Finanssialan Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteita vuosille 2011-2014 on kaikkiaan 11. Ne ulottuvat valtion ja EU:n tason päätöksenteosta kansalaisten finanssiosaamisen vahvistamiseen sekä veroratkaisuista eläketurvaan.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Suomesta yksi EU:n kriisitaloushallinnan maksajista

Brysselissä käydään parhaillaan neuvotteluja uudesta, pysyvästä kriisinhallintajärjestelmästä. Järjestelmän äänekkäin puolestapuhuja on Saksa. Uusi järjestelmä tähtää mahdollisuuteen panna euroalueen tulevat kriisimaat velkasaneeraukseen. Euromaiden nykyisten ongelmien hoitoon uudella järjestelmällä ei pystytä vaikuttamaan. Aiemmat talousanalyysit ovat toistuvasti osoittaneet, että EU:n talouskriisihallinnoinnin seuraukset ovat erityisen epäedullisia pienille, taloutensa hyvin hoitaneille jäsenmaille, kuten Suomelle. Uudistuksilla pyritään kuitenkin ehkäisemään tulevat talouskriisit, mistä hyötyvät kaikki jäsenmaat. Kreikan kriisi osoitti selkeästi, miten yhden jäsenmaan talouskriisi horjuttaa koko euroalueen taloutta ja vaikuttaa siten sen kaikkiin jäsenmaihin.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Viitebudjetista apua säästämiseen ja oman talouden hallintaan

Kuluttajatutkimuskeskus julkaisi 19.10. tutkimustuloksensa elämisen hinnasta. Tutkimuksessa kartoitettiin kohtuullisen elämisen minimiviitebudjetit tutkijaryhmän ja 53-henkisen eri puolilla Suomea asuvan kuluttajaraadin toimesta. Tutkimus on osa laajempaa perustuvan tasoa eri näkökulmista valottavaa tutkimushanketta. Viitebudjetit laadittiin hyödyntämään pankkien lainaneuvotteluja, taloustiedon opetusta sekä viranomaistyöskentelyä toimeentuloturvan tason määrittelemiseksi. Talous- ja velkaneuvonnassa tutkimustuloksia voidaan käyttää Kuluttajatutkimuskeskuksen mukaan toimeentulon suunnitteluun ja seurantaan. Tavalliset kansalaiset hyötyvät tutkimuksesta oman taloutensa hallintaan.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Kiinnostus luottojen korkosuojaukseen kasvaa

Kotitalouksien halukkuus luotonottoon on kasvussa. Tämä ilmenee Finanssialan Keskusliiton äskettäin julkaisemasta Pankkibarometrista. Luotot halutaan kuitenkin entistä paremmin suojata koronnousuilta. Korkosuojausta toteutetaan kahdella tavalla. Korkokattosopimukset ovat luoton kiinteäkorkoisuutta suositumpia. Kiinteäkorkoisille lainoille on tyypillistä, että vain osa luotosta otetaan kiinteäkorkoisena. Pankkibarometrista käy edelleen ilmi, että osakkeet ja rahastot ovat kotitalouksien suosituimpia sijoituskohteita. Finanssialan Keskusliiton sijoitusrahastotiedote vahvistaa asiaa tilastollisesti: osakerahastoihin sijoitettiin syyskuussa uutta pääomaa 56,8 miljoonaa euroa. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma kasvoi syyskuussa kaikkiaan 57,8 miljardista eurosta 59,4 miljardiin euroon.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Korkojen nousu suomalaisille riskitön

Matalan korkotason aika alkaa olla ohi. Maailmantalouden tuleva kehitys määrittelee korkojen nousun ajankohdan. Lyhyet euriborit nousevat lähemmäs ohjauskorkoa kuitenkin jo tämän vuoden puolella. Odotukset ohjauskoron nostosta ensi vuonna nostavat kahdentoista kuukauden euribor-korkoja. Ohjauskorkoa nostetaan vasta sitten, kun eurojärjestelmä luottaa talouden kasvun olevan riittävän vakaalla pohjalla. Asuntovelallisille korkojen nousu merkitsee korkokulujen kasvua, mikä saattaa pidentää laina-aikaa. Korkotason nousu ei aiheuta merkittävää riskiä suomalaisille asuntovelallisille tai pankeille, arvioi ekonomisti Arto Elomaa. Korkojen nousu ei myöskään tule yllätyksenä suomalaisille, vaan siihen on osattu varautua.
Posted in Uncategorized | Comments closed

Kullassa vara parempi

Talouden taantuma ja heikko tai epävarma talouskehitys saavat sijoittajat kiinnostumaan kullasta. Kullan hinta on viimeisten viiden vuoden aikana noussut sata prosenttia. Ja nousu jatkuu. Tällä hetkellä unssi kultaa (31 g) maksaa 1241 dollaria (noin 962 euroa). Asiantuntijat arvioivat kullan unssihinnan ylittävän 1500 dollarin rajan vielä tämän vuoden puolella. Kullan hinnannousuun on monia syitä. Tällä vuosituhannella keskuspankit ovat sopineet keskenään kullan myyntiajankohdista ja myytävän kullan määrästä. Keskuspankit ovat oppineet, ettei ole viisasta myydä suuria kultavarantoja kerralla samaan aikaan monen muun keskuspankin kanssa. Kaivosyhtiöt eivät myöskään enää myy koko tuotantoaan etukäteen pitkillä kauppasopimuksilla. Muita keskeisiä syitä kullan hinnan nousuun ovat erilaiset talouden kriisit: pankkikriisit, valtioiden velkaongelmat ja talouden taantuma. Taantuma on saanut myös suursijoittajat keinottelemaan kullalla.
Posted in Uncategorized | Comments closed
 • Parhaat korot pankeissa ja vertaislainapalveluissa 18.7.2018

  Pankki 3kk 6kk 12kk 24kk
  Aktia 0.10 0.10 0.10 0.10
  Bigbank 0.60 0.90 1.25 1.45
  Suupohjan OP 0.00 0.10 0.15 0.20
  Hypo 0.00 0.30 0.30 0.30
  Vertaislainapalvelu korot p.a.
  Fellow Finance 9,80%
  Fixura 8,30%
  Lainaaja 9,15%